exclusion

vasdvsdvaadsvdsvdsv

vdsvadsvdsvdsaavadsvdsavdsv

sdvdsavsadvdsavdsv

vavsdvsdvadsavdsavdsvsdav

dsvsdavdsavadsvvdsvdsvvdsvdsvasvvdsvdsv
vsdvdsvvdsvdsv
vsdvsdv